Stamboom A_nest Ouder Grootouder Overgrootouder
       
      Tjitske fan it Korenhiem NHSB 2231542, Reu, zwart wit 10-03-1999, 12.40%
    Kaj v.'t. Hooge Holt, NHSB 2458998, Reu, zwart wit, 07-06-2003 8,20%  
      Thjalda v.'t Hooge Holt, NHSB 2080997, Teef, zwart wit, 22-07-1996, 5,86%
 

Aike Fan It Toppenhuster Fjild, NHSB 2586283, Reu, zwart wit, 25-11-2005, 0,00%

   
      Siebe v.d. Nesse Oldekerke, NHSB 2237038, Reu, zwart wit, 09-02-1999, 5,08%
    Hike v.h. Zandhiem, NHSB 2349578, Teef, zwart wit, 19-06-2001, 0,39%  
      Elskeh v.h. Zandhiem, NHSB 2171478, Teef, Bruin wit, 31-01-1998, 0,00%
A-nest, Inteeltcoefficient 2,98% bij 4e generatie      
      Beake Fan 't Fugelhiem, NHSB 2059418, Reu, zwart wit, 29-03-1996, 3,13%
    Jurre Fan It Korenhiem, NHSB 2448973, Reu, zwart wit, 10-04-2003, 3,52%  
      Donja Fan It Korenhiem, NHSB 2101032,Teef, zwart wit, 14-12-1996, 5,86%
  Hanne Silke van Holwerda Sathe, NHSB 2633123, zwart wit, 22-11-2006, 2,73%    
      Aelderd Bjintse v.d. Kraayheide, JW-95, NHSB 1955476, Reu, zwart wit, 10-08-1994, 7.03%
    Aafke Anke v. Holwerda Sathe, NHSB 2285436, Teef, zwart wit, 26-02-2000, 3,13%  
      Anke Minke Fen 't Leeuwenhiem, NHSB 2129634, Teef, zwart en wit, 15-05-1997, 1,56%