Stamboom B_nest Ouder Grootouder Overgrootouder
       
      Ludo fan 't Gaele Fjild NHSB 1955580, Reu, zwart wit 04-09-1994 10.45%
    Jesse Buck Fan 't Essenerfjild, NHSB 2402964 Reu, zwart wit, 01-05-2002 9.28%  
      Binske Fan 't Gaele Fjild, NHSB 2046991, Teef, zwart wit, 09-02-1996, 10,16%
  Matse Bickel Fan 't Saksenhiem, NHSB 2625521, Reu, zwart wit, 22-09-2006, 0,00%    
      Us malle Peer Fan It Drentse Hiem, NHSB 2253782, Reu, zwart wit, 17-08-1999, 14,84%
    Bapke-Wapke Fan 't Saksenhiem, NHSB 2355450, Teef, zwart wit, 03-07-2001, 1.17%  
      Gelske Fan é Alde Leane, NHSB 2193139, Teef, zwart wit, 02-06-1998, 7.03%
B_nest, inteeltcoefficient: 1,78% in de 4e generatie.      
      Beake Fan 't Fugelhiem, NHSB 2059418, Reu, zwart wit, 29-03-1996, 3,13%
    Jurre Fan It Korenhiem, NHSB 2448973, Reu, zwart wit, 10-04-2003, 3,52%  
      Donja Fan It Korenhiem, NHSB 2101032, Teef, zwart wit, 14-12-1996, 5,86%
  Hanne Silke van Holwerda Sathe, NHSN 2633123, Teef, zwart wit, 22-11-2006, 2,73%    
      Aelderd-Bjintse v.d. Kraayheide JW-95, NHSB 1955476, Reu, zwart wit, 10-08-1994, 7.03%
    Aafke Anke van Holwerda Sathe, NHSB 2285436, Teef, zwart wit, 26-02-2000, 3,13%  
      Anke Minke Fen 't Leeuwenhiem, NHSB 219634, Teef, zwart wit, 15-05-1997, 1,56%