Stamboom D_nest Ouder Grootouder Overgrootouder
       
      Otte Ludo Bart Fan 't Heidehiem, NHSB 2188050, Reu, zwart wit, 03-06-1998, 12,11%
    Miente Fedde Fan E Alde Leane, NHSB 2372357, Reu, zwart wit, 12-10-2001, 4,49%  
      Nederlands Kamioen Dibbrich Fan E Alde Leane, Lux. kamp., NVK-07, NHSB 2021983, Teef, zwart wit, 30-08-1995, 3,13%
  Nederlands Kampioen Chess Fan E Twellegeaster Buorren, JW-10, EW-11, W-11, NHSB 2760742, Reu, zwart wit, 17-08-2009, 0,59%    
      Spike Fan Sumarreheide, NHSB 2459535, Reu, zwart wit, 11-06-2003, 7,23%
    Nederlands Kamipoen Aja W-10, EW-11, NHSB 2638774, Teef, zwart wit, 04-01-2007, 0,78%  
      Sicco, NHSB 2343786, Teef, zwart wit, 30-03-2001, 4,69%
D_nest, inteeltcoefficient: 1,71% bij 4e generatie.      
      Beake Fan 't Fugelhiem, NHSB 2059418, reu, zwart wit, 29-03-1996, 3,13%
    Jurre Fan It Korenhiem, NHSB 248973, zwart wit, 10-04-2003, 3,52%  
      Donja Fan It Korenhiem, NHSB 2101032, Teef, zwart wit, 14-12-1996, 5,86%
  Hanne Silke van Holwerda Sathe, NHSB 2633123, teef, zwart wit, 22-11-2006, 2,73%    
      Aelderd-Bjintse v.d. Kraayheide, JW-95, NHSB 1955476, Reu, zwart wit, 10-08-1994, 7,03%
    Aafke Anke van Holwerda Sathe, NHSB 2285436, teef, zwart wit, 26-02-2000, 3,13%  
      Anke Minke Fen 't Leeuwenhiem, NHSB 2129634, Teef, zwart wit, 15-05-1997, 1,56%